Funkcje nieruchomości

funkcje nieruchomości

Funkcja zastawu

Są bardzo dobrym i tradycyjnym zabezpieczeniem pożyczek i kredytów. Dzięki istnieniu księgi wieczystej, a w niej działu IV, w którym zapisuje się obciążenia hipoteczne nieruchomości, jest to niezwykle przejrzysta forma wieloletniego poświadczenia takiego zobowiązania i obciążenia nim nieruchomości. W rezultacie ewentualny nabywca nieruchomości ma pełną świadomość, że ciąży na niej dług, co pozwala mu podjąć świadomą decyzję albo o kupnie nieruchomości obciążonej długiem, albo o konieczności wcześniejszej spłaty długu i wyczyszczenia hipoteki przez dotychczasowego właściciela.

Funkcja dochodowa

Jak każdy towar nieruchomości są przedmiotem dochodu dla właściciela, chyba że wykorzystuje on je w całości na potrzeby własne. Wówczas jednak nie ponosi kosztów alternatywnych, które musiałby ponosić wynajmując niezbędną mu powierzchnię. Skala dochodu zależy od cech nieruchomości – lokalizacji, wielkości, stanu fizycznego, wyposażenia itp. oraz od aktualnej sytuacji rynkowej zdolności menedżerskich oraz negocjacyjnych właściciela.

Funkcja lokacyjna

W związku z generalną wieloletnią tendencją wzrostu wartości nieruchomości, często traktowana jest ona jako sposób lokowania środków finansowych. Lokata taka, jako trwała i bezpieczna, jest szczególnie pożądana w okresie nasilania się zjawisk inflacyjnych w gospodarce, a atrakcyjność jej rośnie, jeśli równocześnie przynosi stały dochód swojemu właścicielowi.

Funkcja spekulacyjna

Nabycie nieruchomości często ma czysto spekulacyjny charakter. Musi być ono jednak poprzedzone wiedzą spekulanta na temat przewidywanego wzrostu wartości użytkowej nieruchomości, a w konsekwencji także ceny. Przykładem jest odrolnienie gruntów na obrzeżach miast, powodujące wzrost ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe. Spekulacja w nieruchomościach nie jest bardziej ryzykowna niż w innych dziedzinach, a przy dobrym rozpoznaniu rynku może być nawet mniej ryzykowna, wymaga natomiast większych środków finansowych i dłuższego okresu trwania takiej operacji.

Funkcja fiskalna

Nieruchomości stanowią majątek osób prawnych i fizycznych. Wykorzystywane są zatem we wszystkich państwach jako podstawa naliczania podatku majątkowego, na ogół przeznaczonego w całości lub w podstawowej części na przychody samorządów lokalnych. Podatek ten przybiera różne nazwy i formy, ale bazuje na wielkości majątku, którego fizycznym, nieukrywanym elementem jest nieruchomość.