Nieruchomości

Kiedy nieruchomość staje się zabytkiem?

Kiedy nieruchomość staje się zabytkiem

Czym jest zabytek?

Według przepisów prawa, definicja zabytku jest następująca:

Zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Lista zabytków.

Ministerstwo Kultury rejestruje wszystkie chronione przez siebie obiekty i publikuje je na swoich stronach internetowych. Można w ten sposób szybko weryfikować czy nieruchomość, którą chcemy nabyć jest chroniona. Jeżeli dana nieruchomość nie figuruje na liście Ministerstwa Kultury to trzeba ją jeszcze sprawdzić czy nie podlega ochronie wynikającej np. z postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Te czynności dadzą na pewność co do statusu nieruchomości oraz dalszych kroków inwestycyjnych.

Wszystkie zabytki są podobne?

Każdy zabytek jest inny, ale rozpatrywany według takich samych przepisów prawa. Pamiętajmy, że każda budowla, by mogła mieć status zabytku, musi najpierw być dokładnie zbadana. Przedstawiciele administracji powinni precyzyjnie wskazać, że dana nieruchomość predysponowana jest jako zabytek.

Inwestować czy nie?

Inwestorzy zainteresowani kupnem nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, np. w centrum miast, muszą mieć się na baczności, ponieważ nieruchomość, którą chcą nabyć, może okazać się zabytkiem. Po nabyciu takiej nieruchomości przed przystąpieniem do jakichkolwiek zmiany budowanej inwestor musi posiadać pisemna zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków według ustawy z 2003 roku. Natomiast cała rozbiórka obiektu możliwa jest jedynie po wcześniejszym wykreśleniu go z rejestru zabytków przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Tutaj dochodzimy do paradoksu z jednej strony – właściciel prawny nieruchomości ma ustawowo zagwarantowaną możliwość  zarządzania nią, a z drugiej – ustawa o zabytkach ogranicza te prawo.

Leave a Reply