Nieruchomości

Rodzaje nieruchomości – budynek

rodzaje obiektów budowlanych

Budynek

Jako osobne od gruntu nieruchomości mogą zostać wyodrębnione budynki (nieruchomość budynkowa) lub części takich budynków (lokale – nieruchomość lokalowa) – w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wtedy stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z nieruchomościami budynkowymi i lokalowymi jest związana przymusowa współwłasność nieruchomości gruntowej, na której są posadowione właściwe budynki.[1]

 

Tabela – Rodzaje obiektów budowlanych

Budynek To obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla  To obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. np.:

 • lotnisko
 • droga
 • linia kolejowa
 • most
 • estakada
 • tunel
 • sieć techniczna
 • maszt
 • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
 • budowle ziemne obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne (np. tamy)
 • zbiornik
 • wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne
 • oczyszczalnia ścieków
 • składowisko odpadów
 • stacja uzdatniania wody
 • konstrukcje oporowe
 • nadziemne i podziemne przejście dla pieszych
 • sieć uzbrojenia terenu
 • budowla sportowa
 • cmentarz
 • pomnik
 • części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Obiekt małej architektury To zespół obiektów budowlanych wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu (działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, miast, osiedli, zakładów pracy, parków, ogrodów itp.). Mogą nimi być np.:

 • kultu religijnego, jak: kapliczka, krzyż przydrożny, figura,
 • architektury ogrodowej, jak: altany, posąg, wodotrysk,
 • obiekt użytkowy służący rekreacji codziennej jak: piaskownica, huśtawka, drabinka, ławki oraz utrzymaniu porządku: śmietnik, ogrodzenie.

Źródło: opracowanie na podstawie: Wolna Encyklopedia Wikipedia, www.wikipedia.org

 

Budynek to obiekt budowlany, który trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.[2]

,,Nieruchomości budynkowe są to budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Są one częściami składowymi gruntu i jako takie nie mogą być przedmiotem odrębnej własności i innych praw rzeczowych.”[3]

Od tej zasady istnieją wyjątki przewidziane w przepisach stanowiących, że pewne rodzaje budynków trwale z gruntem związanych lub ich części mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Budynek jest trwale z gruntem związany, jeżeli nie może być od niego odłączony bez uszkodzeń konstrukcji.

Bibliografia:

[1] Wolna Encyklopedia Wikipedia, www.wikipedia.org

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

[3] Kodeks cywilny, art. 48 i 47 § 1.

Leave a Reply